سکوت

1391613_10153358236645173_512838492_n

ممنونم از خوانش جستارهای پراکنده این دفتر که هر نوشته ای را مخاطبانش زنده می دارند

. نیستان گلوی من بوده سالها و امروز خوش تر دارم گوش باشم همگی و بشنوم

***

شب محو انتظار تو بودم، دمید صبح

گشتم به یاد روی تو ، قربان آفتاب

 *شعر متن از بیدل دهلوی ست

شعر تصویر از نزار قبانی

طراحی تصویر از دانیال کشانی

بازی را نمک او خنده است

یکی شکایت می کرد از اهل دنیا. گفتند دنیا لعب است و مزاح است در نظر رجال. در نظر کودکان لعب نیست، جد است، فریضه است. اکنون اگر بازی و مزاح بر نمی تابی بازی مکن. و اگر بر می تابی می زن و می خور خندان. که بازی را نمک او خنده است نه گریه!

شمس

Copy of IMGA0806

 

Date September 3rd, 2012 | linkcommentsنظرات و اشتراک مطلب

بلوغ

        و لما بلغ اشده واستوی ءاتینه حکما و علما…

درد است که آدمی را رهبر است درهر کاری که هست.

تن همچون مریم است و هر یکی عیسی داریم . اگر ما را درد پیدا شود

عیسی ما بزاید و اگر درد نباشد عیسی هم از آن راه نهانی که آمد باز به

اصل خود پیوندد الا ما که محروم مانیم و از او بی بهره .

                                                ( فیه ما فیه )             af84