بازی را نمک او خنده است

یکی شکایت می کرد از اهل دنیا. گفتند دنیا لعب است و مزاح است در نظر رجال. در نظر کودکان لعب نیست، جد است، فریضه است. اکنون اگر بازی و مزاح بر نمی تابی بازی مکن. و اگر بر می تابی می زن و می خور خندان. که بازی را نمک او خنده است نه گریه!

شمس

Copy of IMGA0806

 

DateSeptember 3rd, 2012 | link
  • Facebook
  • FriendFeed
  • Balatarin
  • Donbaleh
  • RSS
  • Twitter
  • email