بلوغ

        و لما بلغ اشده واستوی ءاتینه حکما و علما…

درد است که آدمی را رهبر است درهر کاری که هست.

تن همچون مریم است و هر یکی عیسی داریم . اگر ما را درد پیدا شود

عیسی ما بزاید و اگر درد نباشد عیسی هم از آن راه نهانی که آمد باز به

اصل خود پیوندد الا ما که محروم مانیم و از او بی بهره .

                                                ( فیه ما فیه )             af84

DateJanuary 1st, 1970 | link
  • Facebook
  • FriendFeed
  • Balatarin
  • Donbaleh
  • RSS
  • Twitter
  • email